Začíname s Djangom

Úvod do web programovania s Django Frameworkom.

@RicCo386 / SPy o.z. / Github/ricco386

Creative Commons License

join at

slido.com

#webup

Čo to Django je?

Django je open source Python Web framework, ktorý využíva MVC (Model-View-Controllner) návrhový vzor.

Django zdôrazňuje DRY (dont repeat yourself) princíp, ale tiež prenositeľnosť komponentov, rýchly vývoj a znovupoužiteľnosť.

Oficialna stránka: https://djangoproject.com/

Inštalácia v Python 3.7

Vytvoríme a aktivujeme adresár envs3 pre lokálne závislosti

python3 -m venv envs3
(alternativne: pyvenv envs3)
source envs3/bin/activate
pip install django

Inštalácia v Python 2.7

Django > 2.0 nepodporuje "legacy" Python 2.

Vytvoríme a aktivujeme adresár envs pre lokálne závislosti:

virtualenv envs
source envs/bin/activate
pip install django

Pokiaľ nemáte pip alebo virtualenv nainštalované, balíky python-pip, python-virtualenv sa nachádzajú v štandardných repozitároch Fedora, Ubuntu.

Prvá Django app

django-admin.py startproject konferencia

python manage.py runserver

python manage.py startapp mailinglist

vim konferencia/settings.py
Pridať novo vytvorenú aplikáciu medzi INSTALLED_APPS

Prvé view

vim mailinglist/views.py

# -*- coding: utf-8 -*-
from django.http import HttpResponse

def index(request):
  return HttpResponse('Ahoj Svet.\
            Práve ste v mailinglistovom indexe.')

Prvé URLs

vim mailinglist/urls.py

from django.urls import path
from mailinglist import views

urlpatterns = [
  path('', views.index, name='index'),
]

vim konferencia/urls.py

from django.contrib import admin
from django.urls import path
from django.conf.urls import include

urlpatterns = [
  path('ml/', include('mailinglist.urls')),
  path('admin/', admin.site.urls),
]

Modely

vim mailinglist/models.py

from django.db import models

class Subscriber(models.Model):
  email = models.EmailField(max_length=255)
  subscribed_date = models.DateTimeField('Date subscribed', auto_now_add=True, blank=True)

  def __str__(self): # __unicode__ on Python 2
    return self.email

class MailingList(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=50)
  subscriber = models.ManyToManyField(Subscriber)

  def __str__(self): # __unicode__ on Python 2
    return self.name

Migrácie

python manage.py makemigrations mailinglist

python manage.py migrate

RAW SQL: python manage.py sqlmigrate mailinglist 0001

Tvorba Admina

python manage.py createsuperuser

vim mailinglist/admin.py

from django.contrib import admin
from mailinglist.models import Subscriber, MailingList

admin.site.register(Subscriber)
admin.site.register(MailingList)

Modifikácia Admina

vim mailinglist/admin.py

from django.contrib import admin
from mailinglist.models import Subscriber, MailingList

class SubscriberAdmin(admin.ModelAdmin):
  list_display = ('email', 'subscribed_date')

admin.site.register(Subscriber, SubscriberAdmin)
admin.site.register(MailingList)

Views čo aj niečo robia

vim mailinglist/views.py

# -*- coding: utf-8 -*-
from django.http import HttpResponse, Http404
from django.shortcuts import render
from mailinglist.models import MailingList

def mlist(request, list_id):
  try:
    ml = MailingList.objects.get(pk=list_id)
  except MailingList.DoesNotExist:
    raise Http404('Mailinglist neexistuje!!!')

  return render(request, 'mailinglist/mlist.html', {'ml': ml})

def subscribe(request, list_id):
  return HttpResponse('Práve sa zapisujete do mailinglistu: %s'
            % list_id)

vim mailinglist/urls.py

from django.urls import path
from mailinglist import views

urlpatterns = [
  path('', views.index, name='index'),
  path('<int:list_id>/', views.mlist, name='mlist'),
  path('<int:list_id>/subscribe/', views.subscribe,
                   name='subscribe'),
]

Prvý template

mkdir -p mailinglist/templates/mailinglist

vim mailinglist/templates/mailinglist/mlist.html

{{ ml.name }}

  {% for scb in ml.subscriber.all %}
 • {{ scb.email }} ({{ scb.subscribed_date }})
 • {% endfor %}

Prihlasovací Formulár

vim mailinglist/forms.py

# -*- coding: utf-8 -*-
from django.forms import ModelForm
from mailinglist.models import Subscriber

class SubscribeForm(ModelForm):
  class Meta:
    model = Subscriber
    fields = ('email',)

vim mailinglist/views.py

from django.shortcuts import render, get_object_or_404, redirect
from mailinglist.forms import SubscribeForm
from mailinglist.models import MailingList

def subscribe(request, list_id):
  ml = get_object_or_404(MailingList, pk=list_id)
  if request.method == "POST":
    form = SubscribeForm(request.POST)
    if form.is_valid():
      subscriber = form.save()
      ml.subscriber.add(subscriber)
      return redirect('mlist', list_id=list_id)
  else:
    form = SubscribeForm()
  return render(request, 'mailinglist/subscribe.html',
         {'ml': ml, 'form': form})

vim mailinglist/templates/mailinglist/subscribe.html

{{ ml.name }}

{% csrf_token %} {{ form.as_p }}

Ďakujem za pozornosť

Creative Commons License
Začíname s Djangom vytvoril Richard Kellner prezentácia je licencovaná pod Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Práca zverejnená na https://github.com/ricco386/zaciname-s-djangom.
Logo PayPal